• İflas erteleme,
  • Müvekkiller ya da borçlu ile karşı taraf arasındaki borç tasfiyesi görüşmeleri ve sulh anlaşmalarının protokollendirilmesi,
  • Bankaların kredi sözleşmelerinden doğan ihtilaflarının çözümü,
  • Kambiyo takipleri (çek ve senetlerin icraya konulması),
  • İhtiyati haciz, ihtiyati hacze itiraz davaları,
  • Menfi tespit ve istirdat davaları,
  • İstihkak davaları,
  • İcra takipleri ve borca itiraz davaları,
  • İcra müdürlüklerinde ilamlı ya da ilamsız takip,
  • Nafaka takibi,
  • İpoteğin paraya çevrilmesi,
  • Kira sözleşmeleri kaynaklı takip ve davalar,
  • Kiralanan gayrimenkullerin tahliyesi gibi konularda danışmanlık veya dava takibi hizmeti verilmektedir.